Sənaye xəbərləri

Qazma mayesinin ətraflı performans test göstəriciləri

2022-04-14

Tez-tez sınaqdan keçirilən qazma mayelərinin xassələri API qaydalarına uyğun olaraq bunlara daxildir: sıxlıq, huni özlülüyü, plastik özlülük, dinamik kəsmə qüvvəsi, statik kəsmə qüvvəsi, API maye itkisi, HTHP maye itkisi, Ph dəyəri, qələvilik, qum tərkibi və bərk faza tərkibi , bentonit tərkibi və müxtəlif ion konsentrasiyaları filtratda. İndi qazma məhlullarının ümumi istifadə edilən performans test göstəriciləri ətraflı şəkildə təqdim olunur.

Qazma mayesinin ətraflı performans test göstəriciləri

1. Qazma məhlulunun PH dəyəri

Qazıma məhlulunun pH dəyəri qazma mayesi filtratının turşuluğunu və qələviliyini göstərmək üçün istifadə olunur;

2. Qazma mayesinin sıxlığı

Qazıma mayesinin sıxlığı vahid həcmə düşən qazma mayesinin kütləsinə aiddir, adətən q/sm3;

3. Qazma məhlulunun qum tərkibi

Qazıma məhlulunun tərkibindəki qum 74 μm-dən böyük hissəcik ölçüsünə malik qum hissəciklərinin qazma məhlulunun ümumi həcmində qazma məhlulunda olan 200 mesh ekrandan keçə bilməyən faizinə aiddir;

4. Qazma məhlulunun bərk faza tərkibi

Qazıma məhlulunun bərk faza tərkibi adətən qazma mayesinin bütün bərk fazalarının həcminin qazma məhlulunun ümumi həcminə nisbəti kimi ifadə edilir;

5. Qazma məhlullarının reologiyası

Qazıma mayesinin reologiyası qazma mayesinin axınının və deformasiyasının xüsusiyyətlərinə aiddir. Parametrlər: plastik özlülük, dinamik kəsmə qüvvəsi, huni özlülüyü, görünən özlülük və statik kəsmə qüvvəsi və qazma məhlulunun digər mühüm reoloji parametrləri;

6. Qazma məhlullarının divar qurma xüsusiyyətləri

Qazma Mayelərinin Sınaqı

Qazma prosesi zamanı qazma biti keçirici laydan deşərkən, qazma məhlulunun maye sütun təzyiqi ümumiyyətlə lay məsamə təzyiqindən böyük olduğundan, təzyiq fərqinin təsiri altında qazma məhlulunun mayesi formalaşmasına sızacaq. Qazma mayesinin maye itkisi.