Sənaye xəbərləri

Daqing neft yatağında sementləmə keyfiyyətinə təsir edən amillər

2022-06-21

Daqing neft yatağında sementləmə keyfiyyətinə təsir edən amillər

Sementləmə işləri neft-mədən işlərində çox mühüm rol oynayır və sementləmə hələ də birdəfəlik layihədir.Sementləmə işində bəzi səhvlər olduqda, düzəlməz vəziyyətlərə meyllidir.Düzəltmə şansı olsa belə, o, mütləq möhürlənmə keyfiyyətinə cavab verməyə bilər, bu da gözlənilməz iqtisadi itkilərə səbəb olacaqdır.Buna görə də görünmək olar ki, sementləmə keyfiyyəti neft yatağının ümumi iş keyfiyyəti ilə birbaşa bağlıdır.Buna görə də, Daqing neft yatağında sementləşdirmənin praktiki təcrübəsinin təhlili yolu ilə Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətinə təsir edə biləcək bir neçə amil aşkar edilmişdir.Ümid edilir ki, bu, Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq.

1 Sual qaldırıldı

1.1 Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətinə təsir edən səbəbləri öyrənin

Bu ona görədir ki, sementləmə işləri adətən birdəfəlik layihələrdir, ona görə də bəzi səhlənkarlıq və ya nöqsanlıq baş verdikdə, bu, düzəlməz itkilərə səbəb ola bilər.Və hətta onu bərpa etmək mümkün olsa belə, onun möhürlənməyə uyğun olması mütləq olmaya bilər.Necə ki, Daçinq neft yatağında hədəf təbəqə Quantao layıdır ki, bu da həm də fluvial fasiyalı çöküntü birləşmələri toplusudur.Eyni zamanda, qumdaşı basdırmasının dayaz dərinliyi səbəbindən boş sementləşməyə də səbəb ola bilər.Neft təbəqəsi əsasən Quantao lay dəstəsinin aşağı hissəsində cəmləşmişdir ki, bu da su laylarının böyük dəstinə daha yaxındır.Qazma quyunun diametrinin genişlənməsi kimi bəzi hallara səbəb ola bilər ki, bu da sementləmə keyfiyyətinə böyük təsir göstərəcək.

1.2 Sementləmə keyfiyyət problemlərinin yaratdığı tikinti çətinlikləri

Eyni zamanda, Daqing neft yatağında qazma prosesi zamanı quyuların təpilməsi və sirkulyasiyanın itirilməsi kimi bəzi hallarla rastlaşa bilər ki, bu da sementləşdirməni çətinləşdirə və sementləmə keyfiyyətinə zəmanət verməyə çətinlik yarada bilər.Bəzi neft yataqlarında sementləmə keyfiyyəti problemi qazma işlərində rast gəlinən əsas problemdir.Hədəf layın quyu hissəsindəki laylar işləndikdə yerli su mənbəyi yüksək duzluluğa malikdir və sementləmə avadanlığı həmin vaxt köhnəlmiş ola bilər.Nəticədə neft lay hissəsində sement məhlulunun orta sıxlığı 1,85 q/sm-dən azdır.Bu vəziyyətin baş verməsi bu ərazinin kəşfiyyatına, işlənməsinə və istifadəsinə ciddi təsir göstərə bilər.

2 Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətinə təsir edən əsas amillər

Ümumilikdə desək, sementləmə keyfiyyətinə ümumilikdə təsir edən bir neçə əsas amil quyu lüləsinin keyfiyyəti, quyunun strukturu, qazma məhlulunun məhsuldarlığı, sement məhlulu sistemi və sementləmə sahəsinin tikintisidir.Daqing neft yatağının təhlili vasitəsilə Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətinə təsir edə biləcək bir neçə əsas amil əldə edilir.

2.1 Formasiyanın xüsusiyyətləri

Qondarma lay xarakteristikaları sement qabığının ikinci interfeysinin sementləşmə keyfiyyətinə təsir göstərə bilən çox vacib amildir, xüsusən daha aktiv su qatının və neft qatının quyu hissəsində, lay mayesinin onu zəbt edəcəyi.sement məhlulunun bərkimə prosesi zamanı.sement daşının sement möhkəmliyinə və formalaşmasına təsir göstərə bilən çirklənmə.Eyni zamanda, digər tərəfdən, yüksək keçiriciliyə malik neft və qaz su layları üçün sement məhlulu qatılaşma prosesində də sərbəst su itirməyə meyllidir ki, bu da sement məhlulunun tozlaşmasına səbəb olacaq, nəticədə həcmsement məhlulundan.-nin azalması mikro-boşluq yarada bilər və bu baş verdikdə sementləmə keyfiyyətinə də təsir edəcək.

2.2 Sement pastasının xassələri

Lakin xüsusiyyətləri ilə yanaşı sementləmənin keyfiyyətinə böyük təsir edəcək, sement məhlulunun performansı da sementləmənin keyfiyyətində çox mühüm rol oynayır.Sement məhlulunun performansına sement məhlulunun su itkisi də daxildir.Məhlulun sıxlığı və məhlulun reologiyası.Sement məhlulunun su itkisi çox böyük olduqda, bu, həmçinin sement qatılaşdıqda boş suyun yerə sızmasına səbəb olacaq ki, bu da sement məhlulunun həcmini azaldacaq, bu da sementləmə keyfiyyətinə böyük təsir göstərəcəkdir.Xüsusən də orta və yüksək keçiriciliyə malik formasiyalarda bu təsir özünü daha qabarıq göstərəcək.Eyni zamanda, sement məhlulunun böyük miqdarda su itkisi ilə əlaqədar tikinti prosesində nəinki çox ciddi tikinti nasos qəzası baş verə bilər, həm də sement məhlulu neft-qaz qatından keçərkən, filtratsement məhlulu və sementin hissəcikləri böyük miqdarda daxil olacaq.Neft-qaz layları arasında belə olanda neft və qaz kanallarını bağlayaraq neft qatını çirkləndirmək mümkündür.Sement məhlulunun sıxlığı da birbaşa su-sement nisbətinin ölçüsünü əks etdirəcəkdir.Çünki sement daşı bərkimə prosesində olarkən bərkimə əmələ gətirmək üçün yalnız 25% su lazımdır və 25% su-sement nisbəti olan sement məhlulunun sıxlığı 25%-ə çatır.2,3 q/sm3-dən yuxarı sementləmə pompalana bilməz.Eyni zamanda, sementləmə tələblərini ödəmək üçün biz yalnız su-sement nisbətinin nisbətini artıra bilərik, lakin sement məhlulunun sıxlığı çox kiçik olarsa, bu, istər-istəməz su itkisini artıracaqdır ki, bu da çox böyük olacaqdır.sementləşməsinə təsir göstərir.quyunun keyfiyyəti.

2.3 Sement daşının həcminin büzülməsi

Əgər sementin hidratasiyası prosesində sementin klinkeri və suyun kimyəvi reaksiyasına girərsə, onda onların əmələ gətirdiyi məhsulların həcmi hidrasiyadan əvvəlki ümumi həcmdən, təmiz sement hidratasiyasının həcmi isə daha az olacaq.Büzülmə dərəcəsi hətta 5% -ə çata bilər və bu baş verdikdə, sement məhlulunun həcm büzülməsi yaxşı idarə olunmadıqda, bu, qaçılmaz olaraq sement daşına və korpusa, sement daşına səbəb olacaqdır Quyu lüləsi ilə iki interfeysin sementləşmə dərəcəsiazaldılır ki, bu da sementləmənin keyfiyyətinə birbaşa təsir edəcək.Bu, həmçinin sementləmə keyfiyyətinə təsir edən çox mühüm amildir və bizim diqqətimizi tələb edir.

3 Sementləmə keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə üsul

3.1 Boş və yüksək keçiriciliyə malik birləşmələrdə əlavə etmək üçün su bloklayıcı vasitə istifadə edilə bilər

Genişləndirici agent sement məhlulu sistemi

Layın xüsusiyyətləri Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətinə təsir edən mühüm amil olduğundan, biz layın xüsusiyyətlərindən başlamalıyıq.Nisbətən boş və asanlıqla keçirici təbəqələrdə su tutma agenti və genişləndirici sement məhlulu sistemi istifadə edilə bilər.Daçinq neft yatağının hədəf təbəqəsi Quantao layı olduğundan, bu ərazidəki təbəqələrin xüsusiyyətlərinə və xüsusiyyətlərinə görə bu ərazinin keçiriciliyi nisbətən yüksəkdir, ona görə də su tutma agenti və genişləndirici agentdən istifadə üsulu hələ də çox məqsədəuyğundur.Bəzi xüsusi təcrübələr vasitəsilə onu da göstərmək olar ki, əgər o, 80 °C-nin mühafizəsi altındadırsa, ona bəzi su tutmayan və kanalizasiya əleyhinə sement qatqıları əlavə etdikdə, bu sement daşlarının möhkəmliyi də bir dərəcə olacaq.müəyyən dərəcədə.Təkmilləşdirilmiş.Eyni zamanda, su tutma agenti və genişləndirici agentdən istifadə edərək sement məhlulu sistemi yüksək temperaturda və yüksək təzyiqdə aşağı konsistensiya, lakin yaxşı reologiya və yaxşı tiksotropiya göstərəcəkdir.Bu zaman, qəbulu zamanı sement daşı erkən gücü inkişaf O, həmçinin səmərəli sement şlamı laxtalanma prosesi zamanı baş verə bilər neft, qaz və su işğal müdaxilə qarşısını almaq olar.Eyni zamanda, genişləndirici maddə əlavə edildikdə, sementin bərkiməsi nəticəsində yaranan bəzi həcm azalması azaldıla bilər və sement qabığı, təbəqə və korpus arasında sementləşmənin keyfiyyəti də yaxşılaşdırıla bilər.Nisbətən güclü zərbə müqavimətinə və nisbətən güclü sıxılma müqavimətinə malikdir.O, perforasiya təsirindən yaranan bəzi sement qabığındakı çatların qarşısını effektiv şəkildə ala bilər.

3.2 Bəzi yüksək sıxlıq, az su itkisi və yüksək konsistensiyadan istifadə edin

sementləmə

Sement məhlulunun performansı da sementləmə keyfiyyətinə təsir edə biləcək mühüm amil olduğundan, sementləmə üçün yüksək sıxlığa, az su itkisinə və yüksək konsistensiyaya malik bəzi sement məhlulundan istifadə etmək mümkündür.Sahə tikintisi təcrübəsinə əsasən, tikinti prosesində yüksək sıxlıqlı sement məhlulunun (1,95-2,0 q/sm3), su itkisi az olan sement məhlulunun (<100 ml) istifadəsi və əsas neft qatının kipləşdirilməsi təşviq edilməlidir..Sementləmənin keyfiyyətini daha yaxşı təmin etmək üçün tikinti şərtlərini təmin etmək şərti ilə qatılaşma müddətini də mümkün qədər qısaltmaq və bununla da neft və qazlı su laylarının sement qabığına eroziya təsirini azaltmaq olar.

3.3 Sementləmə prosesində keyfiyyətin idarə edilməsini gücləndirin

Sementin nəmləndirilməsi prosesində kimyəvi reaksiyalar baş verə bilər ki, bu da sement daşının həcmdə büzülməsi ilə nəticələnə bilər ki, bu da sementləşmə dərəcəsini asanlıqla azaldacaq və sementləmə keyfiyyətinə birbaşa təsir edəcək.Buna görə də sementləmə prosesi zamanı keyfiyyətin idarə edilməsini gücləndirmək lazımdır ki, sementləmə keyfiyyətinə təsirini tədricən azaltmaq lazımdır.İlk növbədə sementin qarışdırma prosesinə ciddi nəzarət etmək, eyni zamanda quru sementin qarışdırma prosesində nümunə götürmə sınaqlarını aparmaq, nəinki sement məhlulunun qatılaşma müddətinə nəzarət etmək lazımdır, həm dəsement məhlulunun itkisini tutmaq Suyun miqdarını, həmçinin məhlulun sıxılma dərəcəsinə diqqət yetirin və məhlulun axıcılığını yoxlayın.Bu xammalın problemlərinə diqqət yetirməklə yanaşı, tikinti zamanı monitorinq işlərinə də ciddi nəzarət etmək lazımdır.Sementləmə tikinti prosesini və sement məhlulunun sıxlığını ciddi şəkildə izləmək lazımdır.Performansın daha sabit olması və miqdarın kifayət qədər olması üçün boşluq mayesini dizayn tələblərinə uyğun olaraq konfiqurasiya etmək lazımdır.Yüksək sıxlıqlı, aşağı sıxlıqlı məhlulun sıxlığına və miqdarına nəzarət etmək.Eyni zamanda, sementləmə qəzalarının qarşısını almaq üçün palçıq prosesinin yerdəyişməsinə nəzarət etmək və təzyiq dəyişikliyinə uyğun olaraq palçığın yerdəyişməsini tənzimləmək lazımdır.Xülasə etmək üçün, Daqing neft yatağının sementləmə keyfiyyətinə təsir edə biləcək bir çox amillər var.Odur ki, tikinti prosesində biz Daqing neft yatağının xüsusiyyətləri barədə düşünməli, tikinti zamanı baş verə biləcək müxtəlif problemlərə diqqət yetirməli və həllini tapmaqdan çəkinməliyik ki, sementləmə keyfiyyətinə təsir edən bir sıra amilləri tədricən azaldaq.Daqing Oilfield, belə ki, Daqing Oilfield daha yaxşı inkişaf əldə edə bilsin.